Документни престъпления

Документните престъпления създават редица трудности във всички сфери на гражданския оборот. Престъпните посегателства срещу реда за изготвяне и използване на документите, неправомерното им унищожаване са с относително често срещани.

Навлизането на нови форми за запазване на информацията на електронни носители не ограничава проблемите в тази област. Напротив увеличава се размерът на причинените щети. В много от случаите на престъпни посегателства срещу собствеността са свързани с отнемането и използването на различни видове документи:

  1. подправка на документ;
  2. лъжливо документиране;
  3. престъпно ползване на документи;
  4. престъпно елиминиране на документи;
  5. компютърни посегателства.

В Рангелова & Гатев екипът ни от наказателни адвокати има обширен опит и задълбочен поглед в сферата на документните престъпления във всичките им аспекти. Деянията, засягащи изготвянето и използването и неправомерното унищожаване на документите, често накърняват и други обществени отношения- на собственост, обществения ред и спокойствие и се проявяват като съвкупности от престъпления или са повторно извършени, често при съучастие.

Адвокатите на Рангелова & Гатев обхващат всички „подводни камъни” на случая, за да защитим най- пълноценно клиентите си.

За контакти

Георги Гатев