Престъпления против собствеността

Социално- икономическото значение на частната собственост, в живота на хората и обществото като цяло, се променя всеки ден. Съотношението й спрямо другите видове собственост и в общата маса на материалните блага продължава да нараства в резултат от приватизацията, реституционните закони и развитието на либералното пазарно стопанство  у нас.

Екипът на „Рангелова и Гатев“ консултира клиентите и ги представлява в съд за противоправни деяния, свързани с:

  1. престъпно отнемане на вещи:кражба, грабеж;
  2. присвоявания:
  3. измама;
  4. изнудване.

Правото на собственост е в основата на стопанската дейност и пазарните отношения. Конституционната му уредба отразява важността му и следва непосредствено основните лични права на човека, а детайлната правна уредба по Наказателния кодекс  предвижда всички видове наказания: от доживотен затвор без право на замяна до пробация и възможност за освобождаване от наказателна отговорност чрез замяната й с административни наказания.

В Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев“ отчитаме комплексността на този вид престъпни посегателства и нуждата от цялостна наказателно и гражданскоправна процесуална защита.

За контакти

Георги Гатев